Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   ผลงาน อบต.
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   อำนาจหน้าที่
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนพัฒนาอบต.
   รายงานการติดตามผล
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   คู่มือสำหรับประชาชน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ อปพร
   การจัดการองค์ความรู้
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   เรื่องอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส :: WWW.RUSOOK.GO.TH ::  
นายมุคสะโตนา เจ๊ะสนิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1) ตามพระราชบบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 12)
คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๓๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง ข้อกำหนดและมาตรการในการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระยะที่ ๓) (ดู : 9)
สินค้าธงฟ้า สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (ดู : 9)
การยื่นแบบการชำระภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 68)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) (ดู : 36)
ประกาศเรื่องปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก เนื่องจากสถานการการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 17)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 0)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 0)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 0)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ดู : 0)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 (ดู : 0)
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 8)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ส่งตัวผู้ถูกกักตัว Local Quarantine
จำนวน 11 ราย กลับบ้าน หลังกักตัว 14 วัน ไม่พบเชื้อ COVID-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งตัวผู้กักกันกลับบ้าน
หลังกักตัวเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครบ 14 วัน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19
พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โดยมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารพราน และประชาชน
ในเขตตำบลรือเสาะออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์(กิจกรรม 5 ส.)เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
และกิจกรรมรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย big cleaning day
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบล
รือเสาะออก จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 12 มกราคม 2563 นายมุคสะโตนา เจ๊ะสนิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก พร้อมด้วย
กลุ่มสตรี เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน ศึกษาดูงาน เรือนสมุนไพรคุณยาย...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 11 มกราคม 2563 นายมุคสะโตนา เจ๊ะสนิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก พร้อม
ด้วยกลุ่มสตรี เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2563 โดยมี นายมุคสะโตนา เจ๊ะสนิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เป็นประธานในพิธี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายมุคสะโตนา เจ๊ะสนิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก มอบหมาย
ให้นายภาณุ ลาเต๊ะ รองปลัด อบต. รักษาราชการ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก จัดกิจกรรม
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยมี...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 นายมุคสะโตนา เจ๊ะสนิ
เป็นประธานในการเปิดโครงการกวนอาซูรอสัมพันธ์
อบต.รือเสาะออก สืบสานประเพณีชาวมุสลิม...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายภาณุ ลาเต๊ะ
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัดอบต.รือเสาะออก
พร้อมด้วย นายอฮำมาด เจะนิ หัวหน้าสำนักปลัดและ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 29)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 200)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
น้ำตกบ่อหัวใจ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
   142 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะ-สายบุรี ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
   โทรศัพท์ : 073-571569
   Copyright © 2019. www.rusook.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs