Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   ผลงาน อบต.
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   อำนาจหน้าที่
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   ข้อมูลการติดต่อ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
แผนพัฒนาอบต.
   รายงานการติดตามผล
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   คู่มือสำหรับประชาชน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ อปพร
   การจัดการองค์ความรู้
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประกาศราคากลาง
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   เรื่องอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส :: WWW.RUSOOK.GO.TH ::  
นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
รายงานผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน อบต.รือเสาะออก รอบ 3(เดือน มิ.ย-ส.ค) (ดู : 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลง (ดู : 7)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 10)
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ดู : 12)
รายงานผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน อบต.รือเสาะออก รอบ 3 เดือน (ดู : 13)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 14)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
การจ้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาภูเขาแบบผิวดินขนาดใหญ่ 1 บ้านบลูกา (ดู : 153)
การจ้างทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.70-050 สายบาโง-ลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 (ดู : 142)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (ดู : 184)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ดู : 169)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 (ดู : 184)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 302)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
 
วันนี้ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 นำโดย นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัด ข้าราชการ พนักงานจ้าง กลุ่มสตรี อบต.รือเสาะออก จัดกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 28 กันยายน 2565 กรรมการได้เข้าตรวจรับงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
📢📢ประกาศ📢📢ผู้สูงอายุที่เกิด วันที่ 1 มกราคม 2506 -1 กันยายน 2506 ให้มาลงทะเบียนภายในเดือน กันยายน 2565 เป็นเดือนสุดท้าย (มาไม่ทันเดือนนี้เสียสิทธ์ 1 ปี เลยนะค่ะ)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ฟุตบอลท้องถิ่นรือเสาะสัมพันธ์ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 12-16 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565 พร้อมด้วย ปลัดป้องกันอำเภอรือเสาะ,นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก,นายภาณุ ลาเต๊ะ รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.รือเสาะออก มีวัตถุประสงค์เพื่อสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยพิบัติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก และบุศรินทร์รีสอทร์ ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีการอาบน้ำศพตามวิถีอิสลาม ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีการอาบน้ำศพตามวิถีอิสลาม ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและทัศนะศักษาดูงานนอกสถานที่ ปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.รือเสาะออก ประชุมคณะกรรมกาารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565 อบต.รือเสาะออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก มอบหมายให้ นายอับดุลลาซิ มะพีเย๊าะ , นายมูฮำมัด ตะราซิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก พร้อมด้วยปลัดประจำตำบลรือเสาะออก ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลรือเสาะออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 12 มกราคม 2565 นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ร่วมกับนายภาณุ ลาเต๊ะ รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ข้าราชการและพนักงาน อบต.รือเสาะออก ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ บริเวณถนนทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เพื่อเตรียมการตอนรับเสด็จฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประมวลภาพวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายภาณุ ลาเต๊ะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เป็นประธานในการประชุม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 13)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  (ดู : 35)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 148)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 153)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 151)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 331)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แหล่งท่องเที่ยวตำบลรือเสาะออก (ทะเลหมอกลาเมาะนอก)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกบ่อหัวใจ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
   142 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะ-สายบุรี ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
   โทรศัพท์ : 073-571569
   Copyright © 2019. www.rusook.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs