Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   ผลงาน อบต.
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   อำนาจหน้าที่
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   ข้อมูลการติดต่อ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนพัฒนาอบต.
   รายงานการติดตามผล
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   คู่มือสำหรับประชาชน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ อปพร
   การจัดการองค์ความรู้
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประกาศราคากลาง
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Competency lnventory)
   แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ(2564-2568 IT Master Plan
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   เรื่องอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ (ดู : 5) 24 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี (ดู : 1) 24 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครรุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป จำนวน 192 รายการ (ขายรวม) โดยวิธีขายทอดตลาด (ดู : 14) 21 ธ.ค. 2565
วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ นายก อบต.รือเสาะออก ร่วมด้วยปลัดตำบล นำคณะผู้บริหาร ปลัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.รือเสาะออก ร่วมกิจกรรม kick off ถังขยะเปียก อบต.รือเสาะออก (ดู : 14) 23 พ.ย. 2565
เบอร์คนขับรถฉุกเฉิน (ดู : 16) 18 พ.ย. 2565
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จัดประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ประจำปี 2566-2570 ครั่งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 10) 15 พ.ย. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ให้พนักงานดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันปัญหาอัคคีภัยและประจำรถน้ำดับเพลิง (ดู : 19) 28 ต.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการใช้และบำรุงรักษาส่วนกลางและเป็นพนักงานขับขี่รถส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออกและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (ดู : 20) 26 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 33) 17 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 11) 3 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 13) 30 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 15) 30 ก.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน อบต.รือเสาะออก รอบ 3(เดือน มิ.ย-ส.ค) (ดู : 22) 7 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลง (ดู : 29) 5 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 31) 29 ส.ค. 2565
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ดู : 30) 29 ส.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน อบต.รือเสาะออก รอบ 3 เดือน (ดู : 30) 4 ส.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 30) 4 ส.ค. 2565
วารสารประจำเดือน (ดู : 44) 18 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 40) 1 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ดู : 38) 24 มิ.ย. 2565
ศูนย์การเรียนรู้ โครงการโรคพิษสุนัขบ้า ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 2) 10 ก.พ. 2565
การสำรวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลรือเสาะออก (ดู : 5) 8 ก.พ. 2565
วิทยากรให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกัน (ดู : 5) 3 ก.พ. 2565
📌ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 57) 2 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 84) 6 ม.ค. 2565
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 75) 6 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 88) 2 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธรณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ (ดู : 44) 15 ก.ย. 2564
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ให้พนักงานจ้างเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ดู : 150) 29 ก.ค. 2564
สินเชื่อเพื่อเมืองน่าอยู่ โดย กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (ดู : 153) 1 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 123) 23 ธ.ค. 2563
กกต. เปิดเว็บไซต์ให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. และ สภา อบจ. ได้แล้ว (ดู : 222) 2 ธ.ค. 2563
แนวทางการเฝ้าระวังค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต (ดู : 178) 12 พ.ย. 2563
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สำนักปลัด งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อบต.รือเสาะออก โทร 073571569 (ดู : 220) 4 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 219) 16 ต.ค. 2563
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ปรับปรุงการแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด (ดู : 80) 5 ต.ค. 2563
กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (ดู : 202) 23 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 231) 21 ก.ย. 2563
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดโครงการฝึกอบรมป้องกันทุจริตของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 173) 21 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 136) 17 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 173) 13 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 183) 13 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 170) 10 ส.ค. 2563
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตบล ปฏิบัิตราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 85) 3 ส.ค. 2563
คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๓๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง ข้อกำหนดและมาตรการในการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระยะที่ ๓) (ดู : 204) 30 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 236) 29 พ.ค. 2563
สินค้าธงฟ้า สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (ดู : 240) 18 พ.ค. 2563
ประกาศแบบการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) เพิ่มเติม (ดู : 306) 31 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) (ดู : 254) 25 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก เนื่องจากสถานการการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 218) 20 มี.ค. 2563
การประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเของค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 237) 15 ต.ค. 2562
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 168) 10 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) (ดู : 80) 23 พ.ค. 2560
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
   142 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะ-สายบุรี ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
   โทรศัพท์ : 073-571569
   Copyright © 2019. www.rusook.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs