Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   ผลงาน อบต.
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   อำนาจหน้าที่
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนพัฒนาอบต.
   รายงานการติดตามผล
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   คู่มือสำหรับประชาชน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ อปพร
   การจัดการองค์ความรู้
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   เรื่องอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (ดู : 3) 23 ก.ย. 2563
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดโครงการฝึกอบรมป้องกันทุจริตของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 3) 21 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 9) 13 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 8) 13 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 10) 10 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1) ตามพระราชบบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 41) 15 มิ.ย. 2563
คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ ๒๓๙๖/๒๕๖๓ เรื่อง ข้อกำหนดและมาตรการในการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระยะที่ ๓) (ดู : 37) 30 พ.ค. 2563
สินค้าธงฟ้า สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (ดู : 31) 18 พ.ค. 2563
ประกาศแบบการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) เพิ่มเติม (ดู : 91) 31 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) (ดู : 64) 25 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก เนื่องจากสถานการการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 39) 20 มี.ค. 2563
การประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเของค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 62) 15 ต.ค. 2562
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 15) 10 ธ.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
   142 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะ-สายบุรี ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
   โทรศัพท์ : 073-571569
   Copyright © 2019. www.rusook.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs