Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   ผลงาน อบต.
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   อำนาจหน้าที่
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
แผนพัฒนาอบต.
   รายงานการติดตามผล
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   คู่มือสำหรับประชาชน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ อปพร
   การจัดการองค์ความรู้
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   เรื่องอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 25) 3 ก.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 30) 1 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (ดู : 24) 5 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 22) 2 เม.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 25) 2 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 28) 3 ก.พ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 24) 2 ม.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 28) 2 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 26) 1 พ.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 (ดู : 21) 3 ต.ค. 2562
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 40) 3 ต.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 (ดู : 19) 3 ก.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 (ดู : 16) 2 ส.ค. 2562
แผน,ราคากลาง,ผลการจัดซื้อจัดจ้าง,สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล (ดู : 14) 15 ก.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 (ดู : 19) 3 ก.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคมพ.ศ.2562 (ดู : 17) 5 มิ.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 (ดู : 17) 2 พ.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 (ดู : 16) 3 เม.ย. 2562
แผน,ราคากลาง,ผลการจัดซื้อจัดจ้าง,สัญญาจ้าง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ (ดู : 15) 15 มี.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (ดู : 18) 5 มี.ค. 2562
แผน,ราคากลาง,ผลจัดซื้อจัดจ้าง,สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร (ดู : 15) 1 มี.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 (ดู : 19) 5 ก.พ. 2562
แผน,ราคากลาง,ผลการจัดซื้อจัดจ้าง,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบลูกา -สวนพิธาน (ดู : 16) 4 ม.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 (ดู : 19) 4 ม.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ดู : 22) 3 ธ.ค. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 (ดู : 23) 5 พ.ย. 2561
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 30) 3 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
   142 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะ-สายบุรี ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
   โทรศัพท์ : 073-571569
   Copyright © 2019. www.rusook.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs