Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   ผลงาน อบต.
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   อำนาจหน้าที่
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   ข้อมูลการติดต่อ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แผนพัฒนาอบต.
   รายงานการติดตามผล
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   คู่มือสำหรับประชาชน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ อปพร
   การจัดการองค์ความรู้
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ประกาศราคากลาง
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Competency lnventory)
   แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ(2564-2568 IT Master Plan
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   เรื่องอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 7) 4 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์์ติกคอนกรีตภายในบ้านลาเมาะนอกหมู่ 5 (ดู : 8) 19 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในบ้านลาเมาะนอกหมู่ 3 (ดู : 5) 19 ก.ย. 2565
การจ้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาภูเขาแบบผิวดินขนาดใหญ่ 1 บ้านบลูกา (ดู : 175) 7 เม.ย. 2564
การจ้างทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.70-050 สายบาโง-ลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 (ดู : 164) 4 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (ดู : 205) 1 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ดู : 195) 3 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 (ดู : 213) 1 ก.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 339) 1 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 209) 1 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (ดู : 217) 5 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 188) 2 เม.ย. 2563
การจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.70-001 สายวัดสวนธรรม หมู่ที่ 2 (ดู : 95) 12 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 217) 2 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 195) 3 ก.พ. 2563
การจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงป่าว ลาเมาะนอก (ดู : 102) 9 ม.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 168) 2 ม.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 185) 2 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 181) 1 พ.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 (ดู : 170) 3 ต.ค. 2562
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 185) 3 ต.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 (ดู : 172) 3 ก.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 (ดู : 162) 2 ส.ค. 2562
แผน,ราคากลาง,ผลการจัดซื้อจัดจ้าง,สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล (ดู : 157) 15 ก.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 (ดู : 148) 3 ก.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคมพ.ศ.2562 (ดู : 162) 5 มิ.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 (ดู : 163) 2 พ.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 (ดู : 144) 3 เม.ย. 2562
แผน,ราคากลาง,ผลการจัดซื้อจัดจ้าง,สัญญาจ้าง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ (ดู : 149) 15 มี.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (ดู : 165) 5 มี.ค. 2562
แผน,ราคากลาง,ผลจัดซื้อจัดจ้าง,สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร (ดู : 160) 1 มี.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 (ดู : 263) 5 ก.พ. 2562
แผน,ราคากลาง,ผลการจัดซื้อจัดจ้าง,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบลูกา -สวนพิธาน (ดู : 161) 4 ม.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 (ดู : 162) 4 ม.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ดู : 189) 3 ธ.ค. 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 (ดู : 167) 5 พ.ย. 2561
การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 168) 3 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
   142 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะ-สายบุรี ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
   โทรศัพท์ : 073-571569
   Copyright © 2019. www.rusook.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs