Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   ผลงาน อบต.
 
แผนพัฒนาอบต.
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ อปพร
   การจัดการองค์ความรู้
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   เรื่องอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายภาณุ ลาเต๊ะ
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัดอบต.รือเสาะออก
พร้อมด้วย นายอฮำมาด เจะนิ หัวหน้าสำนักปลัดและ...
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 18 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายภาณุ ลาเต๊ะ รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัดอบต.รือเสาะออก พร้อมด้วย นายอฮำมาด เจะนิ หัวหน้าสำนักปลัด นายอับดุลเราะห์มาน กูโน นักวิชาการศึกษา และนางสาวนูรา เจ๊ะสนิ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางอิสลามช่วงเทศกาลเมาลิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) ที่มีต่อศาสนาอิสลาม การส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงคงอยู่ การปฏิบัติตามแบบอย่างของศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.) การส่งเสริมความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นอกจากนี้ทางอบต.ได้จัดเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ณ มัสยิดหมู่ที่ 1 2 และ หมู่ที่ 4 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
   142 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะ-สายบุรี ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
   โทรศัพท์ : 073-571569
   Copyright © 2019. www.rusook.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs