Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   แผนที่และการเดินทาง
   อำนาจหน้าที่
   แผนยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   ข้อมูลการติดต่อ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ผลงาน อบต.
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   การอนุรักษ์พลังงานรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   การสร้างวัฒนธรรม
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แผนพัฒนาอบต.
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี
   แผนงานสาธารณสุข
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ อปพร
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การจัดการองค์ความรู้
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   ประกาศราคากลาง
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Competency lnventory)
   แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ(2564-2568 IT Master Plan
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุกจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   เรื่องอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส :: WWW.RUSOOK.GO.TH ::  
นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
ประชาสัมพันธ์ เรื่องช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูยน์ดำรงธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด (ดู : 4)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการช่วยเหลือค่าจัดการศพตามประเพณี  (ดู : 4)
รายงานผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน อบต.รือเสาะออก  (ดู : 17)
ประกาศ เรื่อง ให้หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน ตามมาตรา 31 วรรคสอง(กรณีการขุดดินหรือถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น) (ดู : 28)
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD (ดู : 19)
ประชาสัมพันธ์คู่มือ Happy Model โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง (ดู : 20)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 136)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์์ติกคอนกรีตภายในบ้านลาเมาะนอกหมู่ 5 (ดู : 55)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในบ้านลาเมาะนอกหมู่ 3 (ดู : 48)
การจ้างโครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาภูเขาแบบผิวดินขนาดใหญ่ 1 บ้านบลูกา (ดู : 229)
การจ้างทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.70-050 สายบาโง-ลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 (ดู : 222)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (ดู : 260)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
 
คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด คือ รวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ประจำปี 2566) อบต.รือเสาะออก ขอแสดเจตนารมณ์เพื่อสร้างการรับรู้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก และได้นำความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน และมีการพัฒนาระบบการทำงานภายในเพิ่มมากขึ้น วันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2566 ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต และกระบี่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก รับการติดตามและทวนสอบ การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดย นายนิรันดร์ ทองคุปต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ได้ติดตามทวนสอบ การดำเนินการตามนโยบายจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ชั้น2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ได้จัดงานวันท้องถิ่นไทย โดย องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ อบต.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประเภทชักเย่อ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของจังหวัดนราธิวาส ณ สนามกีฬา อบจ.นราธิวาส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก มอบหมายให้นายภาณุ ลาเต๊ะ รองปลัด อบต.รือเสาะออก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พูดคุยเกี่ยวกับการเปิดโครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตำบลรือเสาะออก การใช้งานระบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดทำฎีกา การยืมเงินงบประมาณและการส่งใช้ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ ว119 และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 2 มีนาคม 2566 นางสาวต่วนนูรีดา ลงสารี นักพัฒนาชุมชน อบต.รือเสาะออก นางสาวอามีเนาะ สาเล็ง เลขานุการนายก และนายอับดุลเลาะ มาหะ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2 พาคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมวันพิการสากลประจำปี 2565 ณ บริเวณอาคารกระทรวงแรงงาน ถนนศูนย์ราชการ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 1 – 2 มีนาคม 2566 นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก มอบหมายให้นายภาณุ ลาเต๊ะ รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.รือเสาะออก เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้โลกกว้างนอกห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัย โดยมีนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ,ปางช้างเผือกหาดใหญ่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เป็นประธานในพิธี โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพศิลปะพับผ้าขันหมากอิสลาม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ชั้น2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ***สำนักปลัด โทร 073571569
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ชั้น2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันทุจริตของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา,ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยมี นายชวลิต ไกรน้อย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ป.ป.ช นายนัฐวัส ไพบูลย์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ ป.ป.ช. นายธงฉาน สุวรรณรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาส มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ณ ห้องธารแก้ว สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเสารที่ 14 มกราคม 2566 ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ผู้แทนนายอำเภอ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนางพาตีเม๊าะ อาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งของรางวัลอีกมากมาย ตลอดจนมีการแสดงของนักเรียน โดยในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ความว่า “รูหน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลรือเสาะออก ณ มัสยิดหมู่บ้าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2565 นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก พร้อมด้วย รองนายก สมาชิกสภา ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและมอบขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ต.รือเสาะออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รับ (โอน) ย้าย พนักงานส่วนตำบล (ดู : 22)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 25)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รับ (โอน) ย้าย พนักงานส่วนตำบล (ดู : 18)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ดู : 131)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ดู : 62)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ หลักสูตรวิธีการสอบ ตารางสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ดู : 46)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แหล่งท่องเที่ยวตำบลรือเสาะออก (ทะเลหมอกลาเมาะนอก)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกบ่อหัวใจ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก คลิ๊กที่นี่
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
   142 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะ-สายบุรี ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
   โทรศัพท์ : 073-571569
   Copyright © 2019. www.rusook.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs