Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   แผนที่และการเดินทาง
   อำนาจหน้าที่
   แผนยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   ข้อมูลการติดต่อ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ผลงาน อบต.
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   การอนุรักษ์พลังงานรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   การสร้างวัฒนธรรม
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แผนพัฒนาอบต.
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี
   แผนงานสาธารณสุข
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ อปพร
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การจัดการองค์ความรู้
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   ประกาศราคากลาง
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Competency lnventory)
   แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ(2564-2568 IT Master Plan
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุกจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   เรื่องอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ เรื่องช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูยน์ดำรงธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด (ดู : 4) 16 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการช่วยเหลือค่าจัดการศพตามประเพณี (ดู : 4) 16 พ.ย. 2566
รายงานผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน อบต.รือเสาะออก (ดู : 17) 3 ต.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ให้หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน ตามมาตรา 31 วรรคสอง(กรณีการขุดดินหรือถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น) (ดู : 28) 26 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD (ดู : 19) 12 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์คู่มือ Happy Model โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง (ดู : 20) 27 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน (ดู : 21) 27 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 (ดู : 20) 27 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 17) 22 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ ภาวะคลอดก่อนกำหนด ฯ (ดู : 93) 15 มิ.ย. 2566
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ขอประทานบัตร (ดู : 36) 23 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์แจ้งการขุดดินและถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 (ดู : 33) 5 เม.ย. 2566
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 (ดู : 37) 30 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ (ดู : 43) 24 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี (ดู : 38) 24 ม.ค. 2566
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ในรอบปีงบประมาณ 2565 (ดู : 19) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครรุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป จำนวน 192 รายการ (ขายรวม) โดยวิธีขายทอดตลาด (ดู : 59) 21 ธ.ค. 2565
รายงานผลการสำรวจตลาดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 21) 1 ธ.ค. 2565
วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางพาตีเม๊าะ อาหะมะ นายก อบต.รือเสาะออก ร่วมด้วยปลัดตำบล นำคณะผู้บริหาร ปลัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.รือเสาะออก ร่วมกิจกรรม kick off ถังขยะเปียก อบต.รือเสาะออก (ดู : 78) 23 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 (ดู : 31) 21 พ.ย. 2565
เบอร์คนขับรถฉุกเฉิน (ดู : 51) 18 พ.ย. 2565
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จัดประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ประจำปี 2566-2570 ครั่งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 44) 15 พ.ย. 2565
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลรืิอเสาะออก (ดู : 16) 2 พ.ย. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ให้พนักงานดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันปัญหาอัคคีภัยและประจำรถน้ำดับเพลิง (ดู : 55) 28 ต.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการใช้และบำรุงรักษาส่วนกลางและเป็นพนักงานขับขี่รถส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออกและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (ดู : 56) 26 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 68) 17 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 44) 3 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 45) 30 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 48) 30 ก.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน อบต.รือเสาะออก รอบ 3(เดือน มิ.ย-ส.ค) (ดู : 54) 7 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลง (ดู : 65) 5 ก.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 69) 29 ส.ค. 2565
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ดู : 65) 29 ส.ค. 2565
หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม (ดู : 13) 16 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ (ดู : 19) 5 ส.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน อบต.รือเสาะออก รอบ 3 เดือน (ดู : 66) 4 ส.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 67) 4 ส.ค. 2565
วารสารประจำเดือน (ดู : 77) 18 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 72) 1 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ดู : 72) 24 มิ.ย. 2565
กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 20) 6 มิ.ย. 2565
หนังสือขอรับการสนับสนุนการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ดู : 17) 5 เม.ย. 2565
รายงานผลการการบริหารจัดการความสี่ยง (ดู : 17) 4 เม.ย. 2565
ภาพกิจกรรมการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ดู : 17) 4 เม.ย. 2565
แผนงาน/ดำเนินงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 22) 1 มี.ค. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ตลาด พ.ศ.2565 (ดู : 19) 1 มี.ค. 2565
ศูนย์การเรียนรู้ โครงการโรคพิษสุนัขบ้า ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 44) 10 ก.พ. 2565
การสำรวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลรือเสาะออก (ดู : 37) 8 ก.พ. 2565
วิทยากรให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกัน (ดู : 39) 3 ก.พ. 2565
📌ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 97) 2 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 129) 6 ม.ค. 2565
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ดู : 118) 6 ม.ค. 2565
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายภาณุ ลาเต๊ะ รองปลัดองค์กการบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เป็นประธานในพิธี โครงการ 1 อปท.1ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมสายถนนทางหลวงชนบทฯ (ดู : 21) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลรือเสาะออก (ดู : 14) 1 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลรือเสาะออก (ดู : 10) 1 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 131) 2 พ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ฯ (ดู : 12) 6 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธรณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ (ดู : 78) 15 ก.ย. 2564
อกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ดู : 13) 9 ก.ย. 2564
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง ให้พนักงานจ้างเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ดู : 189) 29 ก.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
   142 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะ-สายบุรี ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
   โทรศัพท์ : 073-571569
   Copyright © 2019. www.rusook.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs