Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความความเป็นมา
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   แผนที่และการเดินทาง
   อำนาจหน้าที่
   แผนยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
   ข้อมูลการติดต่อ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ผลงาน อบต.
   วิสัยทัศน์และนโยบาย
   ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   การอนุรักษ์พลังงานรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   การสร้างวัฒนธรรม
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แผนพัฒนาอบต.
   รายงานการติดตามผล
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี
   แผนงานสาธารณสุข
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ อปพร
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   การจัดการองค์ความรู้
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   ประกาศราคากลาง
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Competency lnventory)
   แผ่นแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ(2564-2568 IT Master Plan
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุกจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย
   เรื่องอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  คณะผู้บริหาร
            
   องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
   142 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะ-สายบุรี ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
   โทรศัพท์ : 073-571569
   Copyright © 2019. www.rusook.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs