ประวัติความความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
4 ธันวาคม 2562

0


ประวัติความเป็นมา

          ตำบลรือเสาะออก เป็นตำบล 1 ใน 9 ตำบลของอำเภอรือเสาะ และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน

         หมู่ที่  1 บ้านบลูกา

               บลูกาในสมัยก่อนเป็นป่าลาเมาะมีครอบครัวอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ ประกอบอาชีพทำนาทำสวนยางพารา และสวนผลไม้ คำว่า บลูกา ในภาษามลายู หมายถึง ป่าลาเมาะ

        หมู่ที่  2 บ้านเปาะรามะ

               มีเรื่องเล่ากันว่า ในอดีตมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเข้ามาสร้างบ้านเรือนอยู่ท้ายปลายนาพื้นที่ขณะนั้นสันิฐานว่าคงเป็นทุ่งนา ต่อมาก็มีคนกลุ่มอื่น ๆ เข้ามาอาศัยกันมาก ซึ่งมีทั้งไทยพุทธและไทยอิสลาม

         หมู่ที่  3 บ้านลาเมาะ

                ลาเมาะ คือ ชื่อของปลาชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในบึงของพื้นที่แห่งนี้ ในอดีตมีครอบครัวอาศัยอยู่ไม่มาก จะมีก็แต่คนนอกพื้นที่ที่เข้ามาหาปลาในบึงใหญ่ เมื่อมีคนเข้ามาอาศัยกันมากขึ้นจึงเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า บ้านลาเมาะนอก

          หมู่ที่   4  บ้านกาโดะ

                เดิมหมู่บ้านกาโดะ เป็นหมู่บ้านของไทยพุทธ เล่ากันว่า บ้านไทยพุทธหลังแรกที่เข้ามาตั้งรกรากคือ ครอบครัวของนายง่วน ปองถวิล ซึ่งเป็นคนมีฐานะในขณะนั้น ต่อมาก็มีไทยอิสลามเข้าอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไทยพุทธก็เริ่มอพยพย้ายถิ่นฐานออกจากบ้านกาโดะ ปัจจุบันมีครอบครัวไทยพุทธอาศัยอยู่เพียงหลังเดียว คือ ครอบครัวของนายง่วน  ปองถวิล นั้นเอง

 

           หมู่ที่  5  บ้านลาเมาะใน

                ประมาณ 100  กว่าปีก่อน มีกลุ่มคนเข้ามาทำเหมือนแร่ที่จุดลือโบ หมายถึง จุดท้ายสุดของหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันผู้คนได้เข้ามาอาศัยสร้างบ้านอาศัยสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และเข้าครอบครองที่ทำกิน

                ส่วนที่มาของชื่อหมู่บ้านนั้น ลาเมาะ เป็นชื่อของปลาชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่ในบึงมีจำนวนมากกว่าพันธ์ปลาชนิดอื่น ๆ เมื่อก่อตั้งเป็นชุมชนจึงเรียกว่า บ้านลาเมาะใน