การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565
20 กุมภาพันธ์ 2566

30


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
19 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.รือเสาะออก ประจำปีงบประมาณ 2565
1 เมษายน 2565

87


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.รือเสาะออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมซักซ้อมเตรียมการประเมิน ita 2563
20 กรกฎาคม 2563

155


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมเตรียมการประเมิน ita 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA ประจำปี 2563
16 มีนาคม 2563

176


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA ประจำปี 2563 ได้ที่นี่